Shanghai, 上海市中国
A:
B: Shanghai, 上海市中国

See on Google Maps